Οροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι πιο κάτω όροι αποτελούν τους όρους συμβολαίου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αντικειμένων μεταξύ της εταιρείας μας, του αποστολέα και του παραλήπτη. Με την παράδοση η την παραλαβή των αντικειμένων από την υπηρεσία ταχυμεταφορών της εταιρείας μας, αυτόματα οι όροι του συμβολαίου είναι αποδεκτοί εκ μέρους του αποστολέα , η οποιουδήποτε άλλου έχει συμφέρον από το μεταφερόμενο αντικείμενο.

 1. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια η ζημιά  των μεταφερομένων αντικειμένων, η αλλοίωσης των η καταστροφής των η και καθυστέρηση στην μεταφορά και παράδοση των, λόγω ανωτέρας βίας (ατύχημα, ληστεία, πυρκαγιά , κλπ.), λόγω κακής συσκευασίας των η λόγω διάρρηξης και κλοπής η και λόγω μη έγκαιρης παραλαβής των από τον παραλήπτη. Για επείγουσες περιπτώσεις η περιπτώσεις που τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αλλοιώνονται, ο αποστολέας οφείλει να ειδοποιεί τηλεφωνικώς τον παραλήπτη για την έγκαιρη παραλαβή των.
   
 2. Χρήματα, τιμαλφή η άλλα αντικείμενα αξίας πρέπει να δηλώνονται για να καταγράφεται η  αξία των, να καταβάλλεται αυξημένο κόμιστρο, να τοποθετούνται σε ειδικούς φακέλους και να μεταφέρονται με ειδική υπηρεσία η δε παράδοση των να γίνεται με υπογραφή. Πρέπει να δηλώνεται το πλήρες όνομα παραλήπτη που κατά την παραλαβή θα πρέπει να παρουσιάσει Δελτίο Ταυτότητας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής του περιεχομένου, ζημίας η απώλειας όταν δεν έχουν τηρηθεί οι πιο πάνω όροι
   
 3. Καμιά απαίτηση θα εξετάζεται εκτός αν δίδεται σε τρεις μέρες από την αποστολή, γραπτή ειδοποίηση από τον αποστολέα στην οποία να επισυνάπτει το δελτίο μεταφοράς. Ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο αποζημίωσης και να το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση parcel@travelexpress.com.cy ή να το παραδώσει σε λειτουργό εξυπηρέτησης σε ένα από τα καταστήματα μας. Η συνολική αποζημίωση που μπορεί να καταβληθεί για απώλεια, ζημιά η καταστροφή αποστελλομένου αντικειμένου δεν θα υπερβαίνει τα €100,00.

 4. Σε περιπτώσεις που μας ζητηθεί η είσπραξη του κομίστρου από τον παραλήπτη και τούτο δεν καταστεί εφικτό από άρνηση του παραλήπτη, η πληρωμή του κομίστρου θα καταβάλλετε από τον αποστολέα.
   
 5. Ο μεταφερόμενος φάκελος θεωρείται σαν φάκελος μεταφοράς εγγράφων / τιμολογίων / πληροφοριών κτλ και δεν πρέπει να περιέχει εμπορεύματα / δείγματα / αντικείμενα αξίας / χρήματα, η άλλα αντικείμενα.
   
 6. Η εταιρεία μας έχει κάθε δικαίωμα σε περίπτωση που θα χρειαστεί, να προβεί στον ενδελεχή έλεγχο όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρει.
   
 7. Η εταιρεία μας δικαιούται να αρνηθεί την μεταφορά αντικειμένων που κρίνει:

    Α - Ακατάλληλα η μη ασφαλισμένα.

    Β – Εύθραυστα.

    Γ – Σε υγρή μορφή που μπορεί να προκαλέσουν διαρροή.

    Δ - Αντικείμενα που χρειάζονται χρησιμοποίηση Fork-lift για την φόρτο-εκφόρτωση.
   

 8. Εισπράξεις τιμολογίων θα αποδίδονται στον αποστολέα με μετρητά ή με επιταγή.
   
 9. Ο αποστολέας διάβασε όλους τους πιο πάνω όρους και συμφωνεί με αυτούς. 
   

Σημείωση: Σε περίπτωση αποστολής εμπορεύματος με αξία του οποίου θα δηλωθεί η αξία του, σε περίπτωση απώλειας τότε θα αποζημιωθεί από την ασφάλεια εμπορευμάτων Goods for Transit.